30 czerwca 2014

♥ OOTD: Pearl Love.


'Miłość to nie staw, w którym można zaw­sze od­na­leźć swój od­bi­cie.
Miłość ma swo­je przypływy i odpływy. Ma też swo­je roz­bi­te okręty,
za­topione mias­ta, ośmior­ni­ce, burze i skrzy­nie złota i pe­reł.
A perły leżą głęboko.'

Erich Maria Remarque (Paul Remarque)


22 czerwca 2014

♥ OOTD: You're Gold.


'You're gold, live it up to your dreams,
live it up to your love,
giving up all your things unstarted.

Gold, live it up to your soul, 
live it up to your hope,
giving up all your tears and sorrow...'


Antoine Clamaran - 'Gold'18 czerwca 2014

♥ OOTD: Love can't be comfy.


"Miłość nie prag­nie, aby jej do­gadza­no,
ani nie sta­ra się wca­le o własną wy­godę;
lecz troszczy się o dob­ro in­nych
i bu­duje Niebo pośród piekiel­nej rozpaczy."

William Blake


11 czerwca 2014

♥ OOTD: F&F - Friendship & Fashion.


"Przy­jaźń jest naj­piękniej­szym ze wszys­tkich pre­zentów
ja­kimi możemy zos­tać ob­da­rowa­ni
aby szczęśli­wie uk­ształto­wać swo­je życie."

Epikur


02 czerwca 2014

♥ Summer favourites.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________